Hiç Bir Yorum yok

CİHAD AYETLERİ

CİHAD AYETLERİ
Kuran i Kerim’de pek çok kez Müminler Cihad ile emredilmişlerdir. Cihad, kadın erkek bütün Müminlerin üzerine farzdır. Hariçten gelen düşman hücumuna karşı maddi en gelişmiş silahlar ile cihad edilir. Dâhildeki cihad, asayişi emniyeti muhafaza ederek, müsbet bir şekilde manevî tahribata karşı manevî, ihlas sırrı ile hareket etmektir. Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır……Emirdağ-2 – 242
Dâhildeki cihad-ı manevî; manevî tahribata karşı çalışmaktır ki; maddî değil, manevî hizmetler lâzımdır…..Emirdağ-2 – 245
Bu ahirzamanda en tesirli manevi dahili Cihad, Risale i Nur’daki iman ve Kuran hakikatlerini neşretmek, dersler yaparak vatandaşlarımızın imanlarını taklitten tahkiki imana çevirmeye vesile olmaktır.

Herbir mü’min i’lâ-yı Kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakki etmektir. Zira ecnebiler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de, fen ve san’at silâhıyla i’lâ-yı Kelimetullahın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz.

Amma cihad-ı haricîyi şeriat-ı garranın berahin-i katıasının elmas kılınçlarına havale edeceğiz. Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur…..Hutbe-i Şamiye – 88

Saldırgan olmayan ecnebilere karşı Cihad da, Risale-i Nur’daki Elmas Kılınç kuvvetindeki kat’i ve sarsılmaz bürhan ve delilleri onların ellerine ulaştırmak ile yapılır…

Yorum Giriniz