untitled

İTTİHAD-I İSLÂM NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR? – ittihad.com.tr

İslâm birliği her müslümanın hayalinde, fikrinde, aklında, bütün duygularıyla taraftarlığında ve kabulünde ve tasdikinde olması gereken bir idealdir. Her bir müslüman hayatının her safhasında İttihad-ı İslâmı gaye-i hayal yapmalıdır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu birliğin ana gayelerini şöyle ifade etmektedir: “İttihad-ı İslâm hakikatında olan İttihad-ı Muhammedî’nin (Aleyhissalâtü Vesselâm) cihet-i vahdeti...

Devamını Oku

ittihad i islam

CEMAHİR-İ MÜTTEFİKA-I İSLAMİYE’NİN VAKTİ GELDİ !!

Ey bu sözlerimi dinleyen bu Câmi-i Emevî’deki kardeşler ve kırk-elli sene sonra Âlem-i İslâm Câmiindeki ihvan-ı Müslimîn! Böyle özür beyan etmeyiniz ki: “Biz zarar ver­miyoruz, fakat menfaat vermeğe iktidarımız yok, onun için mazuruz.” Bu özrünüz makbul değil. Tenbelliğiniz ve “Neme lâzım” deyip çalışmamanız ve ittihad-ı İslâm ile, milliyet-i hakikiye-i İslâmiye ile gayrete...

Devamını Oku

ASARI BEDIIYYE

İCMA DIŞINDA KALAN İÇTİHADLAR HAKKINDA-ASAR I BEDİİYYE’DEN

Sual: Âlem-i İslâmın ulemasının ortalarındaki müdhiş ihtilafata ne dersin? Re’yin nedir? Cevab: Ben âlem-i İslâmiyete gayr-ı muntazam veya intizâmı bo­zulmuş bir meclis-i meb’usan (millet meclisi/parlamento) ve encümen-i şûra  (danışma meclisi)  nazarıyla bakıyo­rum. Şeriattan işitiyoruz ki; re’y-i cumhur budur, fetva bunun üzerinedir. İşte şu: Bu meclisteki re’y, ekseriyetin naziresidir. Re’y-i cumhurdan maada olan...

Devamını Oku

untitled

NİÇİN İSLAM BİRLİĞİ ?

MUKADDİME İttihad-ı İslâm yani İslâm Birliği, bütün müslümanları derecelerine göre alâkadar eden ehemmiyetli bir mes’eledir. Zira İttihad-i İslâm sadece siyasi bir mes’ele değildir. Bu ittihad, iki mü’minin imani kardeşlik rabıtalarıyla irtibat ve tesanüdlerinden başlayarak tâ âlem-i İslâm genişliğinde bütün müslümanların teavün ve teşrik-i mesailerine kadar gider. Müslümanların bu dinî kardeşliğinden...

Devamını Oku

Said_Nursi

UHUVVET (KARDEŞLİK)

UHUVVET (KARDEŞLİK) RİSALESİNDEN BİR PARÇA Bediüzzaman Said Nursi (R.A.) Cây-ı teessüf bir halet-i içtimaiye ve kalb-i İslâmı ağlatacak müdhiş bir maraz-ı hayat-ı içtimaî: “Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhilî adavetleri unutmak ve bırakmak” olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaat-ı İslâmiyeye hizmet dava...

Devamını Oku

said-nursi-2

MİLLİYETÇİLİK BAHSİ

MİLLİYETÇİLİK BAHSİ 26. MEKTUB Üçüncü Mebhas BismillahirRahmanirRahim Ya EyyühenNasü İnna halaknaküm min zekerin ve ünsa ve ve cealnaküm şuuben ve kabaile litearefü (“Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da, birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık.” Hucurat Sûresi, 49:13.) Yani: Litearefü münasebatil hayatil ictimaiyyeti feteavenü aleyha,...

Devamını Oku

kuran

CEMAATLERİN İTTİFAKI

A) ESASLARDA İTTİFAK ZARURİDİR B) İSLÂMİYETİN ESASATINI REFERANS YAPMAK C- DİNİN AÇIK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET EDİLEMEZ, SARİH BEYANLARINDA TE’VİL YAPILAMAZ ALTIN KAİDELER İBRET MANZARALARI İyi niyetli dinî cemaatlerle ittifak için, şer­’iatın yasak­ladığını yasak, serbest bıraktıklarını serbest görüp, ona göre hareket etmeyi­­ ifade eden “hürriyet-i şer­’iye” ile beraber, Anar­şiye kapı açan menfî hareket­leri...

Devamını Oku

ucak

Amerika Hakkında

Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nestein Elhamdu lillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu alaa  Seyyidina Muhammedin Ve alaa Aalihi ve Sahbihi ecmain. 1-Bu yakında vuku bulan Amerikaya taarruz hadisesi, herkesi düşündürdü. Devletler arası münasebetlere kadar uzanan ve zaman zaman vuku bulan bu gibi dünya hadiselerini muhtelif cereyanların kendi gayeleri nokta-i nazariyle yaptıkları çeşitli değerlendirmeleri, efkâr-ı ammeye...

Devamını Oku

EU_and_Turkey_Locator_Map

AVRUPA BİRLİĞİ Mİ, İSLAM BİRLİĞİ Mİ?

Risale-i Nur eserlerinde Avrupa değil İslam Birliğinin elzemiyeti mükerrer nazara verilmiştir. Ancak Hıristiyan dünyasında hakiki İsevilerle birleşmekten de bahisler var. Bu birleşmede İslam İseviliğe değil, İsevilik İslama tabi olacak deniliyor. Bu husus en ehemmiyetli noktadır. Evet, ferdî ve ictimaî hayatiyle semavîliğe bağlı olan İslâm milleti, arzî ve beşerî anlayışlara bağlı...

Devamını Oku

IMG-20160625-WA0000

Nokta-i Telaki’nin mahiyeti ve ehemmiyeti

NOKTA-İ TELÂKİNİN MAHİYETİ VE EHEMMİYETİ Telâki kelimesinin manası, mülâki yani kavuşma, buluşma, uyuşma, birleşme gibi manalarındadır. Nokta-i telâki denilen prensip ve esaslara, bir cemaatı meydana getiren ferdler arasında tereddüdsüz kabul edilip bağlı kalınması şarttır. Bu müşterek  esas ve prensiplere cemaat ferdlerinin bağlılık derecelerine göre cemaatın tesanüd derecesi meydana gelir. Nokta-i telâki prensipleri vahye...

Devamını Oku